درب کد 4 گازبند

درب کد 4

ویژگی های درب کد 4 گازبند

نصب روی بطری با دهانه 28

موادتشکیل دهنده  : پلی اتیلن تزریقی

وزن درب :  2.85 گرم