درب کد 3 گاز بند

درب کد 3 گاز بند

ویژگی های درب کد 3 گاز بند

مواد تشکیل دهنده  :پلی اتیلن تزریقی

نصب روی بطری با دهانه  28

وزن درب : 2.95 گرم