درب آببند و گازبند

درب آببند و گازبند

درب کد 4
درب دهانه 28

درب کد 4 گازبند

ویژگی های درب کد 4 گازبند نصب روی بطری با دهانه 28 موادتشکیل دهنده  : پلی اتیلن تزریقی وزن درب :  2.85 گرم

مشاهده محصول
درب کد 3 گاز بند
درب دهانه 28

درب کد 3 گاز بند

ویژگی های درب کد 3 گاز بند مواد تشکیل دهنده  :پلی اتیلن تزریقی نصب روی بطری با دهانه  28 وزن درب : 2.95 گرم

مشاهده محصول
درب کد 1 آب بند
درب دهانه 28

درب کد 1 آب بند

ویژگی های درب کد 1 آب بند مواد تشکیل دهنده : پلی اتیلن تزریقی دارای استاپر نصب روی بطری : بادهانه 28 وزن درب :

مشاهده محصول