بطری طرح گلاب در حجم نیم لیتر با دهانه 28

بطری طرح گلاب در حجم نیم لیتر با دهانه 28

این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود