بطری طرح فراز در حجم های 1200سی سی و 1300سی سی و 1400سی سی

بطری طرح فراز در حجم های 1200سی سی و 1300سی سی و 1400سی سی

ویژگی های بطری طرح فراز در حجم های 1200سی سی و 1300سی سی و 1400سی سی