بطری جار دهانه 70 با حجم نیم لیتر

بطری جار دهانه 70 با حجم نیم لیتر

ویژگی های بطری جار دهانه 70 با حجم نیم لیتر

این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود