بطری جار دهانه 70 باحجم 1 لیتر

بطری جار دهانه 70 باحجم 1 لیتر

ویژگی های بطری جار دهانه 70 باحجم 1 لیتر

این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود