بطری ادویه با دهانه پیچی و پرسی

بطری ادویه با دهانه پیچی و پرسی

ویژگی های بطری ادویه با دهانه پیچی و پرسی

این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود